Print

Openbaar onderzoek ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

Het ruilverkavelingsplan Rijkevorsel-Wortel heeft als doel een verbetering van de agrarische structuur te bekomen door landbouwgronden te ruilen en te herverkavelen, de waterhuishouding te verbeteren en de landbouwpercelen te ontsluiten, in combinatie met maatregelen voor een duurzame ontwikkeling van het gebied. Het openbaar onderzoek loopt van 19 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel: ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet

Onderzoek naar het nut van de ruilverkaveling - onderzoek van het ontwerp van plan- milieueffectrapport

De ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel heeft een oppervlakte van circa 2.500ha en situeert zich op het grondgebied van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten.

Ruilverkaveling  is een instrument waarmee de overheid in een landbouwgebied de agrarische structuur verbetert. Landbouwpercelen worden herschikt tot aaneengesloten, regelmatige en goed toegankelijke kavels die gemakkelijker vanuit de bedrijfszetel bereikt kunnen worden.
Ruilverkaveling gaat echter niet enkel landbouweconomisch te werk. Ruilverkaveling brengt een snelle, betere en integrale inrichting van het ruilverkavelingsgebied toe stand, waarbij ook maatregelen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erfgoed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van het recreatief netwerk, enz. .

In opdracht van de minister bevoegd voor ruilverkaveling heeft de Vlaamse Landmaatschappij een ontwerp van ruilverkavelingsplan en een ontwerp van kavelplan opgesteld. Een ruilverkavelingsplan geeft de maatregelen weer die door de ruilverkaveling zullen uitgevoerd worden. Een kavelplan geeft weer welke kadastrale percelen in de ruilverkaveling liggen.

Om de mogelijke effecten van het ontwerp van ruilverkavelingsplan op mens en milieu in kaart te brengen, heeft het studiebureau Antea Group een ontwerp van plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgemaakt.

Nu wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij het publiek en de bij de ruilverkaveling betrokken eigenaar, vruchtgebruiker en gebruiker:

 • het ontwerp van ruilverkavelingsplan;
 • het ontwerp van kavelplan met de bijhorende lijsten;
 • de kostenraming en een aanwijzing van het gedeelte ten laste van de eigenaars en vruchtgebruikers;
 • het ontwerp van plan-MER

kunnen inkijken en opmerkingen, bezwaren of suggesties kunnen indienen.
Daarnaast wordt ook de beslissing van de dienst MER over de reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak  van het plan-MER, de bijzondere richtlijnen en de goedkeuring van de voorgestelde opstellers van het plan-MER neergelegd.

De bij de ruilverkaveling betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers worden per aangetekend schrijven in kennis gesteld van het openbaar onderzoek. Bij deze  kennisgeving zijn de lijsten toegevoegd met de kavels die zij in eigendom en vruchtgebruik hebben en/of die zij gebruiken.  De betrokken eigenaars, vruchtgebruikers en gebruikers kunnen ook opmerkingen en bezwaren formuleren met betrekking tot deze lijsten.

Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen en loopt van 19 juni 2018 tot en met 17 augustus 2018.

Kennnisname openbaar onderzoek

De documenten liggen, tijdens de openingsuren, ter inzage op de gemeentehuizen van Rijkevorsel (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel) en Merksplas (Markt 1 - 2330 Merksplas) en op het stadhuis van Hoogstraten (Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten).

De documenten zijn, met uitzondering van de lijsten bij het ontwerp van kavelplan, ook online raadpleegbaar op de internetsites van:

De documenten met betrekking tot het openbaar onderzoek zullen in de week van 11 juni 2018 beschikbaar gesteld worden op deze pagina.

Infomarkten

Om het publiek te informeren over de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel organiseert de Vlaamse Landmaatschappij twee infomarkten:

 • Donderdag 14 juni in Hoogstraten
  •  Stadhuis Hoogstraten, Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
  • ontvangst vanaf 19.30 uur, start om 20.00 uur
 • Zaterdag 16 juni in Rijkevorsel
  • PZ Sint-Jozef, Pastoor Lambrechtsstraat 1 - 2310 Rijkevorsel
  • ontvangst vanaf 9.30 uur, start om 10.00 uur

Zitdagen

Wenst u zich te informeren tijdens een persoonlijk gesprek met een medewerker van de Vlaamse Landmaatschappij dan kunt u naar één van de zitdagen komen. De zitdagen gaan door in het gemeentehuis van Rijkevorsel. Let wel op, tijdens de voormiddagen en avonden zijn de zitdagen vrij toegankelijk, tijdens de namiddagen zijn de zitdagen op afspraak. U kunt hiervoor online een afspraak reserveren.

20/06, 21/06, 27/06(*), 28/06

03/07, 04/07, 05/07, 31/07(*)

01/08, 02/08(*), 09/08, 14/08, 16/08

van 9.30 uur tot 12.00 uur (vrij toegankelijk)

van 13.00 uur tot 16.00 uur (op afspraak)

25/06(*)

06/08

van 13.00 uur tot 16.00 uur (op afspraak)

van 17.00 uur tot 19.30 uur (vrij toegankelijk)

In de periode van het openbaar onderzoek kunnen er opmerkingen, suggesties of bezwaren worden ingediend. Dit kan, bij voorkeur schriftelijk, door een brief te richten aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeenten Rijkevorsel en Merksplas en van de stad Hoogstraten. Mondeling reageren kan bij de burgemeesters van de voormelde gemeenten (eventueel vervangen door een gemachtigde schepen) en bij de gemachtigde van de minister of bij één van hen. De gemachtigde van de minister zal aanwezig zijn op de bovengenoemde zitdagen aangeduid met (*).

Dossier openbaar onderzoek

De volgende documenten hebben betrekking tot het openbaar onderzoek. Je kunt ze bekijken door op de links te klikken.

Ontwerp van kavelplan
Ontwerp van ruilverkavelingsplan
Beschrijving en kostenraming van de werken 
Ontwerp van plan-MER
Kennisgeving en richtlijnen plan-MER