Print

Minister Joke Schauvliege belooft € 571 784 subsidies voor afbraakwerken site SAS

Het gemeentebestuur wenst op de voormalige steenbakkerijsite Sas een kwalitatief herbestemmingsproject te realiseren. Wonen wordt hierbij de hoofdfunctie, maar er kan tevens plaats voorzien worden voor nevenfuncties zoals kleinschalige handel, het verenigingsleven ... Bij de nieuwe invulling is een knipoog naar het verleden onontbeerlijk. In het kader van de doelstellingen van Kempen 2020 wil het bestuur bovendien volop inzetten op duurzaamheid.

In de eerste week van oktober is een gespecialiseerde firma gestart met de renovatie van de kenmerkende schoorsteen van de voormalige steenfabriek, die omwille van de historische en landschapsbepalende waarde bewaard zal blijven. De werken zijn nodig voor de stabiliteit. In dit kader zal de schouw bovenaan ook lichtjes ingekort worden. Rond de schoorsteen is een stelling geplaatst, die wordt opgebouwd van onder naar boven.

Niet alleen de buitenzijde wordt gerenoveerd. Ook de binnenkant van de schouw wordt aangepakt. De voegen van de binnenmuur zitten immers nog vol roet. Deze voegen worden tot 5 à 6 cm uitgehaald, waarna ze opnieuw opgevoegd worden met kalkmortel. Naargelang de schoorsteen wordt opgesteigerd, zal men de voegen uitkappen.

Voor de renovatiewerken aan de schouw worden in totaal 48 werkdagen uitgetrokken.

Belofte van € 571 784 subsidie voor saneringswerken site SAS

Na de toekenning van een subsidie ten bedrage van € 267 600 voor de verwerving van de site SAS en een subsidie van € 6000 voor het omvormen van industriezone Site SAS naar bouwzone belooft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, nu ook een subsidie voor de saneringswerkzaamheden. Hiermee kunnen de afbraakwerken gefinancierd worden.

In het voorjaar verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar reeds een sloopvergunning. Mede op basis daarvan werd door de gemeente een aanvraag ingediend voor de belofte van subsidie voor de sanerings- of sloopwerkzaamheden van 90 % van de geraamde kostprijs. Bij Ministerieel Besluit van 28 oktober 2016 werd de belofte van subsidie verleend. De subsidie werd vastgesteld op € 571 784.

Het gemeentebestuur kan nu starten met de gunningsprocedure. De toewijzing van de opdracht om de afbraakwerken uit te voeren mag echter pas gebeuren na de betekening van het definitieve voorstel van subsidie door Minister Joke Schauvliege. 

€ 267 600 subsidie voor vernieuwingsproject site Sas

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, ondersteunt de plannen van de gemeente om de voormallige steenbakkerij Het Sas te herbestemmen en kent de gemeente Rijkevorsel daarom een subsidie toe van € 267 600, of 30 % van de aankoopprijs van de gronden.

Het Vlaamse departement Omgeving, Natuur en Landbouw wil met hun beleid de nadruk leggen op ruimtelijk rendement en het zuinig omspringen met de schaarse beschikbare ruimte in Vlaanderen. Hierbij opteert men eerder voor hergebruik van reeds ingenomen ruimte dan voor de inname van nog open ruimte. Dit is ook de reden waarom Minister Schauvliege subsidies verleent voor het saneringsproject in Rijkevorsel. De minister geeft aan dat het project in Rijkevorsel zorgt voor een herbestemming van leegstaande bedrijfsgebouwen zonder dat hiervoor extra open ruimte dient te worden aangesneden. Daarom wordt een subsidie van € 267 600 toegekend voor de verwerving van de site. De subsidie voor Rijkevorsel bedraagt 30 % van de kostprijs voor de verwerving van de leegstaande bedrijfsruimte.

Sloopvergunning voor site Sas

Na een grondige procedure stelde de gemeenteraad op 25 april 2016 het ruimtelijk uitvoeringsplan voor de site SAS definitief vast. Hierbij werd de voormalige steenbakkerijsite, voorheen voornamelijk milieubelastend industriegebied, omgevormd naar woon- en open ruimtegebied.

Sinds enige tijd treft de gemeente de nodige voorbereidingen voor de sloopwerken op de site. Inmiddels heeft de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar de sloopvergunning verleend. Concreet blijven volgende gebouwen en constructies behouden:

  1. de voorgevel van het ovengebouw
  2. een fragment van de oven
  3. de schouw
  4. de afscheidingsmuur langsheen Stevennekens
  5. de arcadebogen van het omlaadstation
  6. de buitenschil van de productiehal langsheen Hoge Heideweg
  7. de kapel langsheen Sint-Jozef
  8. het kantoorgebouw langsheen Sint-Jozef

Voor de gemeente heeft de schouw een grote beeldbepalende waarde in de dorpskern van Sint-Jozef. Ze wordt echter wel ingekort omwille van de beschadiging aan de bovenzijde.