Print

Een landschapspark als voorafname op de woningbouw op de site Sas

Nieuwsbericht 6 februari 2020

De herontwikkeling van de voormalige steenbakkerijsite Sas staat nog steeds op de planning. Enkele tegenslagen hebben er helaas toe geleid dat het project vertraging heeft opgelopen. Hoewel er op het terrein maar weinig van te merken is, wordt er in samenwerking met IOK achter de schermen wel volop gewerkt aan de herbestemming van de site.

Het is nu al enige tijd geleden dat het lokaal bestuur de voormalige steenbakkerijsite aankocht om deze met oog voor het verleden om te vormen tot een duurzaam en innovatief woongebied, waarbij tevens mogelijkheden zijn voor ontwikkeling van het verenigingsleven en kleinschalige bedrijvigheid.

Gesubsidieerde sloop

Na veel studiewerk en administratieve voorbereidingen werden inmiddels nagenoeg alle gebouwen gesloopt. De sloopwerken werden voor 90 % van de kostprijs gesubsidieerd. Enkele constructies bleven behouden om de voeling met het steenbakkerijverleden niet te verliezen. Deze zullen worden geïntegreerd in de nieuwe invulling. Eerder werd, ter voorbereiding van de sloop, de beeldbepalende schouw al gerenoveerd.

Herziening van stedenbouwkundige voorschriften

Rond die periode werden ook twee oproepen gedaan om een partner te zoeken voor de herontwikkeling van de site. Gebrek aan interesse op de private markt bleek te wijten aan de te strikte stedenbouwkundige voorschriften in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Door te wachten op nieuwe regelgeving die een aanpassing van dit plan mogelijk zou maken, zou tijd gewonnen kunnen worden tegenover de opmaak van een nieuw plan, overigens een kostelijke zaak.

En zo geschiedde, want begin 2019 werd hieromtrent het langverwachte Besluit van de Vlaamse Regering gepubliceerd. Maar ook deze vereenvoudigde procedure heeft tot nu toe al meer tijd gevergd dan gehoopt. Ons dossier was immers het eerste waarvoor de nieuwe regeling werd toegepast. Nu komt er echter schot in de zaak en hoopt het bestuur de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan dit voorjaar te kunnen afronden.

Zoektocht naar private ontwikkelaar

Tegelijkertijd worden de nodige voorbereidingen getroffen om opnieuw op zoek te gaan naar een projectontwikkelaar. Ook daar is nog geduld voor nodig, gezien er rekening gehouden moet worden met allerlei administratieve procedures en adviserende overheidsinstanties. Een eerste selectie gebeurt op basis van een aantal criteria. In een volgende fase stellen de geselecteerde kandidaten een ontwerp voor de herontwikkeling van de site voor. Er is nog ruimte voor onderhandelingen over het ontwerp, waarna met de beste kandidaat een overeenkomst voor een publiek-private samenwerking zal worden afgesloten. De private partner kan vervolgens starten met de gefaseerde ontwikkeling van de site. Dat zal ten vroegste eind 2021 zijn.

Park aan de noordzijde

Als voorafname wil het bestuur al werk maken van het park aan de noordelijke zijde van de site. Via IOK werd een landschapsarchitect aangesteld. Die zal een ontwerp opmaken voor de aanleg van een landschapspark achter de arcadebogen en de productiehal. Het zal gaan om een ruw landschap met vegetatie die deels intensief en deels extensief beheerd zal worden. Extra aandacht zal uitgaan naar een bijen- en insectenvriendelijke inrichting en de buffering van het regenwater. Ook over de aanleg van de centrale toegangsstrook en de integratie van het resterend gedeelte van de ringoven en het gevelfragment zal al nagedacht worden.

Openbaar onderzoek herziening ruimtelijk uitvoeringsplan site Sas

Het openbaar onderzoek van de herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan van Site Sas loopt van 6 februari 2020 tot en met 6 maart 2020. De voorgenomen herziening kan tijdens de openingsuren worden geraadpleegd bij de dienst omgeving in het gemeentehuis (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel) of op de website www.rijkevorsel.be/rupsas). Gedurende de vermelde periode kun je opmerkingen en bezwaren indienen. Dit kan per brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen (Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel) of per e-mail (omgeving@rijkevorsel.be).