Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd)

Wat

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genoemd) is een tegemoetkoming die je kunt ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw zelfredzaamheid beperkt is.

Voorwaarden

 • Een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kun je ten vroegste op de dag van jouw 65ste verjaardag aanvragen.
 • Je handicap moet erkend worden door de artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap. Je moet minstens 7 punten behalen op de schaal van zelfredzaamheid (deze schaal geeft de invloed van jouw handicap op het dagelijkse leven weer). Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals: 
  • je verplaatsen
  • eten bereiden en opeten
  • jezelf verzorgen en aankleden
  • jouw woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen
  • gevaar inschatten en vermijden
  • contacten onderhouden met andere personen
 • Je moet aangesloten zijn bij een zorgkas in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming. Je moet ook alle zorgpremies betaald hebben. Indien dat niet het geval is, worden de achterstallige premies afgehouden van het zorgbudget.
 • Je moet de laatste 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen en/of Brussel wonen, ofwel ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een lidstaat van de Europese Unie (EU) of in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER), of een combinatie van beide voorwaarden.
 • Het inkomen van jezelf en jouw partner mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Er wordt rekening gehouden met:
  • Pensioen
  • Beroepsinkomsten
  • Vervangingsinkomen
  • Spaargelden
  • Beleggingen
  • Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..)
  • Verkoop of schenking van eigendommen

Procedure

 1. Een aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood kun je enkel online indienen. Je vult bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, heb je jouw token of elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer en pincode van jouw eID nodig.
 2. De zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig, wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een evaluatie van jouw handicap aangevraagd bij het Directie-Generaal Personen met een Handicap. De Directie-Generaal Personen met een Handicap zal medische informatie opvragen bij jouw arts of specialist om jouw handicap te kunnen evalueren. Neem bij voorkeur zelf contact op met jouw behandelend arts om hem hiervan te verwittigen. Zo weet hij dat hij van de Directie-Generaal Personen met een Handicap bericht mag verwachten. Meestal nodigt de DG Personen met een Handicap je nog uit voor een gesprek met een arts. Het is mogelijk dat de Directie-Generaal Personen met een Handicap beslist om jouw handicap maar voor een specifieke periode te erkennen omdat de arts van mening is dat jow medische situatie nog gunstig zal evolueren. Als jouw medische toestand stabiel is, dan zal hij beslissen om jouw handicap voor onbepaalde duur te erkennen.

 3. Jouw zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. Hierin staat of je al dan niet recht hebt en hoeveel het zorgbudget bedraagt. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van de aanvraag, heb je recht vanaf de maand die volgt op jouw aanvraag. Er wordt met terugwerkende kracht uitbetaald bij een positieve beslissing. Bij de brief is er een bijlage waarin vermeld staat hoe u beroep kan aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
  De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de zorgkas.

Als je hulp nodig hebt bij jouw aanvraag, kun je terecht bij uw ziekenfonds, hulpkas of de sociale dienst. Neem zeker volgende informatie mee, zodat jouw aanvraag onmiddellijk correct kan worden ingevuld:

 • naam en voornaam van jouw huisarts of de arts die jouw handicap opvolgt
 • jouw token of identiteitskaart en pincode
 • jouw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van jouw spaargelden en eventuele beleggingen.

De medewerker van het ziekenfonds, de gemeente of het OCMW kan ook met zijn/haar eigen identiteitskaart aanmelden en namens de zorgbehoevende een aanvraag indienen.

Wat meebrengen?

 • Jouw token of identiteitskaart en pincode.
 • Jouw eigen bankrekeningnummer
 • een overzicht van jouw spaargelden en eventuele beleggingen.

Bedrag

Het maximumbedrag voor het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is in eerste instantie afhankelijk van jouw graad van zelfredzaamheid. Of je recht hebt op dat maximumbedrag, wordt bepaald aan de hand van het inkomen van jou en jouw partner. Het uiteindelijke bedrag kan van persoon tot persoon heel erg verschillen.

De maximumbedragen van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en de vrijstellingsgrenzen op het inkomen per gezinscategorie worden geïndexeerd. Ze worden aangepast telkens wanneer de spilindex overschreden wordt.

Je kunt zelf inschatten op welk bedrag je recht zou kunnen hebben via een simulatie. Als je de regelgeving onvoldoende kent, is het echter niet zo makkelijk om deze simulatie zelf uit te voeren. Neem contact op met de dienst maatschappelijk werk van jouw ziekenfonds of de sociale dienst om hierbij te helpen.

De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de positieve beslissing van de zorgkas. De zorgkas betaalt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood telkens voor het einde van de maand uit, op het rekeningnummer van de begunstigde. Je moet niet verantwoorden hoe je het zorgbudget gebruikt.

Bij de Vlaamse Zorgkas gebeurt de uitbetaling elke 25ste van de maand. Indien deze dag op een feestdag valt of in het weekend, dan wordt het de laatste werkdag hiervoor uitbetaald. Voor andere zorgkassen neem je best contact op met deze zorgkas.

Indien de aanvrager overlijdt, wordt de zorgbudgetuitbetaald tot en met de maand van het overlijden.

Combinatie met andere tegemoetkomingen

 • Je kunt het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgettenvan de Vlaamse Sociale Bescherming.
 • Je kunt het zorgbudget NIET combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming

Uitzonderingen

Woont u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, dan kunt geen aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood indienen in Vlaanderen. Neem contact op met de DG Personen met een Handicap. Deze instantie behandelt de aanvragen voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden voor inwoners van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.