Print

Gemeentelijke premie thuisverzorging bejaarden

De gemeentelijke premie voor de thuisverzorging van bejaarden of de mantelzorgpremie wordt toegekend aan de bejaarde inwoner van de gemeente die de aanvraag indient en die voldoet aan de voorwaarden tot toekenning van de premie.

Procedure

De aanvraag tot het bekomen van de premie moet worden vergezeld van een attest waaruit blijkt dat de bejaarde zorgbehoevend is. Dit attest kan worden bekomen bij de FOD voor Sociale Zekerheid.

Voorwaarden

Om van de premie te kunnen genieten, dient er aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • de bejaarde persoon moet de leeftijd van minstens 65 jaar bereikt hebben
  • de bejaarde moet verzorging en bijstand nodig hebben bij de essentiële handelingen van het dagelijkse leven

Bij opname in het ziekenhuis of plaatsing in een rusthuis waarvan de verblijfsduur één maand overschrijdt, wordt de toelage voor die periode opgeschort.

Tarieven

Het tarief van de premie wordt als volgt vastgesteld:

  • Categorie I --> 7 of 8 punten: € 23
  • Categorie II --> 9, 10 of 11 punten: € 28
  • Categorie III --> 12, 13 of 14 punten: € 33
  • Categorie IV --> 15 of 16 punten: € 40
  • Categorie V --> 17 of 18 punten: € 50

De toelage wordt om de drie maanden uitbetaald.

Meer info

Meer info over deze toelage vindt u hieronder in het subsidiereglement in pdf-formaat.