Print

Gemeentelijke premie

De gemeente Rijkevorsel kent een premie toe aan zorgbehoevende bejaarden en aan sommige inwoners met een beperking.

Gemeentelijke premie thuisverzorging bejaarden

De premie wordt toegekend aan de bejaarde inwoner van de gemeente die de aanvraag indient en die voldoet aan de voorwaarden tot toekenning van de premie.

Procedure
De aanvraag tot het bekomen van de premie moet worden vergezeld van een attest waaruit blijkt dat de bejaarde zorgbehoevend is. Dit attest kan worden bekomen bij de FOD voor Sociale Zekerheid.

Voorwaarden
Om van de premie te kunnen genieten, dient er aan volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • de bejaarde persoon moet de leeftijd van minstens 65 jaar bereikt hebben
  • de bejaarde moet verzorging en bijstand nodig hebben bij de essentiële handelingen van het dagelijkse leven

Bij opname in het ziekenhuis of plaatsing in een rusthuis waarvan de verblijfsduur één maand overschrijdt, wordt de toelage voor die periode opgeschort.

Gemeentelijke premie personen met een beperking

Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor de bijzondere zorgen die een persoon met een beperking vereist.

Procedure
De premie kan jaarlijks worden toegekend op voorlegging van een attest van de betrokken overheidsdienst, waaruit de verminderde zelfredzaamheid blijkt.

Voorwaarden
Om van de premie te kunnen genieten moet er aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • een attest dient te worden voorgelegd van de betrokken overheidsdienst waaruit blijkt dat betrokken persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft.
  • een aanvraagformulier moet worden ingevuld en afgeleverd jaarlijks bij de financiële dienst van het lokaal bestuur.