Print

Personenalarmsystemen

Personenalarmtoestellen zijn elektronische apparaten, die speciaal zijn ontworpen om alleenwonende bejaarden in staat te stellen hulp in te roepen in geval van nood. Wanneer een bejaarde in een noodsituatie verkeert, kan deze via een zendertje dat om de hals of de pols wordt gedragen, een hulpoproep uitsturen. Deze hulpoproep wordt ontvangen door de meldcentrale van het Wit Gele Kruis, die dan op haar beurt de hulpverleners (familie, buren, kennissen) wiens contactgegevens vooraf opgegeven werden verwittigt.

Voor wie?

Een personenalarmtoestel kan geplaatst worden bij elke persoon van minstens 65 jaar of bij elk persoon die minstens een invaliditeit heeft van 66 %. In bijzondere gevallen kan afgeweken worden van deze voorwaarden.

Vooraleer tot de toekenning van een personenalarmtoestel over te gaan, wordt er vooraf een sociaal-medisch onderzoek verricht. De huisdokter dient bv te bevestigen dat het gebruik van een personenalarmtoestel medisch verantwoord en/of noodzakelijk is.

Omdat het personenalarmtoestel aangesloten moet worden op het elektriciteitsnet en aan het telefoontoestel, is het belangrijk om vooraf na te gaan of er in de onmiddellijke nabijheid van de telefoonstekker ook een elektriciteitsstekker is voorzien.  

Hulpverleners ?

Tijdens de aanvraagprocedure zal gevraagd worden om een lijst op te geven van vier à vijf personen (familie, buren, kennissen, ...) die mogen gecontacteerd worden om in geval van een noodoproep hulp te gaan verlenen. Het is belangrijk dat deze personen een sleutel hebben van de woning of toch binnen kunnen in de woning van de hulpvrager.

Kostprijs ?

Bij de plaatsing van het personenalarmtoestel, wordt er een waarborg gevraagd van € 130. Deze waarborg wordt terugbetaald als het toestel verwijderd wordt en nog in goede staat is.

Maandelijks dient de gebruiker een huur te betalen, die momenteel € 16,57 bedraagt. Dit bedrag dient het OCMW op haar beurt weer door te betalen aan het Wit-Gele Kruis voor het gebruik van hun meldcentrale.

Meer info

Sociale dienst
03 340 39 65
socialedienst@ocmwrijkevorsel.be