Print

Geslachtswijziging

Transseksuelen kunnen na hun geestelijke en/of lichamelijke geslachtsverandering bij de ambtenaar van de burgerlijke stand de procedure opstarten om administratief hun geslacht te veranderen. Je moet dus niet meer via een gerechtelijke beslissing een geslachtswijziging aanvragen. Je dient originele verklaringen van een psychiater en van een chirurg voor te leggen waaruit blijkt:

  • dat er sprake is van de voortdurende en onomkeerbare innerlijke overtuiging om tot het andere geslacht te behoren dan datgene dat in je geboorteakte vermeld is
  • dat er een (fysieke) geslachtaanpassing ondergaan werd, die je in overeenstemming bracht met dat andere geslacht
  • dat je niet meer in staat bent om in overeenstemming met het vroegere geslacht kinderen te verwekken of te krijgen.

De aanvraag dient te gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Bij de aangifte worden de voorgelegde documenten nagekeken en van de aangifte wordt een verklaring opgesteld. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt binnen de 3 dagen de procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg in kennis. Wanneer de procureur des Konings binnen de 90 dagen na de kennisgeving van de verklaring geen beroep heeft ingesteld, wordt de verklaring overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand.