Vlaamse aanpassingspremie

Wat

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kunt de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om je woning toegankelijker te maken.

Opgelet: de aanpassingspremie is vernieuwd sinds 1 juni 2019. De doelgroepen en de procedure blijven onveranderd, maar de voorwaarden zijn gewijzigd.

Voorwaarden

Je kunt de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor drie jaar of langer
  • Opgelet: als de 65-plusser inwoont bij een zoon of dochter, dan moet de eigenaar van de woning (zakelijk recht) de aanvraag indienen. Het inkomen waarmee rekening wordt gehouden is altijd dat van de inwonende bejaarde voor wie de premie wordt aangevraagd en dat van de eventuele samenwonende partner.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK) voor minstens negen jaar.

Om een aanpassingspremie te krijgen, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden  i.v.m. leeftijd, inkomen, woning en facturen:

Leeftijd

Jijzelf als aanvrager, je partner of een inwonend gezinslid moet minstens 65 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag.

Opgelet: sinds 1 juni 2019 moet de bewoner-aanvrager en de inwonende oudere bloedverwant of aanverwant zijn tot de tweede graad (geen oom, tante, nicht of neef).

Inkomen

Het inkomen van de bejaarde voor wie de aanpassingen worden uitgevoerd (en de persoon waarmee die samenwoont of gehuwd is) mag niet meer bedragen dan:

 • € 31 550 voor één aanvrager zonder persoon ten laste
 • € 44 160 voor één aanvrager met één persoon ten laste, te verhogen met  € 3 540  per bijkomende persoon ten laste
 • € 44 160 voor twee aanvragers, te verhogen met € 3 540 per bijkomende persoon ten laste 

Het inkomen van de aanvrager-verhuurder (die zijn woning verhuurt aan een SVK) mag niet meer bedragen dan € 63 090.

Opgelet: sinds 1 juni 2019 bestaat het inkomen uit de som van:

 • gezamenlijk belastbaar inkomen
 • afzonderlijk belastbaar inkomen
 • leefloon
 • inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap (ivt)
 • beroepsinkomen uit het buitenland of verkregen bij een Europese of internationale instelling.

Wonen-Vlaanderen zal kijken naar het laatst gekende aanslagbiljet tot maximaal drie jaar geleden (in de praktijk meestal het inkomen van twee jaar voor de aanvraag, maar mogelijk ook inkomen van één jaar of drie jaar voor de aanvraagdatum).

Woning

De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn van de aanvrager en in het Vlaamse Gewest liggen.

Opgelet: Sinds 1 juni 2019 geldt er ook een eigendomsvoorwaarde. De 65-plusser mag op de datum van aanvraag geen andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, tenzij het een ongeschikte woning was die door de 65-plusser bewoond werd.

Facturen

De facturen mogen niet ouder zijn dan twee jaar op de aanvraagdatum en de voorgelegde facturen moeten in totaal minstens € 1 200 (inclusief btw) bedragen.

De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

Aantal aanvragen

In een periode van tien jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kun je als persoon en per woning in totaal maximaal drie keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een andere categorie van werken.

Let op: 

 • de aanpassingspremie heeft maar twee categorieën. Dus je kunt maar twee keer een aanpassingspremie aanvragen in tien jaar.
 • Tot en met 31 mei 2019 kon je nog een verbeteringspremie aanvragen voor een andere categorie van werken (max. 3 premies in totaal). Die verbeteringspremie is stopgezet op 1 juni 2019.

De aanvragen mogen elkaar overlappen. Je moet niet wachten tot je bevestiging hebt gekregen van jouw eerste aanvraag om een tweede aanvraag in te dienen.

Procedure

Je kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. 

Je kan de aanpassingspremie aanvragen

 • met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afprint en opstuurt
 • met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen

Voeg een kopie van alle facturen en de nodige attesten bij jouw aanvraag.

Je stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat:

 • Je krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding.
 • Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag.
 • De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.

Als Wonen-Vlaanderen binnen die termijn geen beslissing heeft genomen of als je niet akkoord gaat met de beslissing, kun je beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn voor Wonen-Vlaanderen, of na weigering van jouw aanvraag, heb je één maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur je beroep altijd aangetekend.

Bedrag

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50 % van de som van de goedgekeurde facturenbtw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per categorieis nooit hoger dan € 1 250.

Regelgeving

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.