Print

Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de lokale besturen. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden. De gemeente Rijkevorsel heeft hiervoor een gemeentelijk leegstandsreglement opgesteld dat je onderaan kan downloaden of bij de dienst omgeving kan opvragen.

De gemeente Rijkevorsel heeft de opdracht voor de inventarisatie van leegstand aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) gedelegeerd. Concreet zal IOK de vaststelling van leegstand, de opmaak en het bijhouden van het leegstandsregister, de beroepsprocedure en de aanvragen tot schrapping op zich nemen. De leegstandsheffing blijft echter een bevoegdheid van de gemeente zelf.

Hoe wordt leegstand vastgesteld?

Voor de inventarisatie van leegstaande gebouwen en woningen zal IOK zowel administratieve gegevens raadplegen als plaatsbezoeken uitvoeren op basis van de indicaties voor leegstand, opgelijst in het gemeentelijk leegstandsreglement. Indien kan worden vastgesteld dat het gebouw of de woning minimaal twaalf opeenvolgende maanden leegstaat, zal IOK een administratieve akte opmaken en de eigenaar(s) hiervan in kennis stellen.

Hoe kan je in beroep gaan tegen deze beslissing?

Als eigenaar heb je 30 dagen de tijd, te rekenen vanaf de dag na de ontvangst van dit schrijven, om beroep aan te tekenen tegen de beslissing in deze administratieve akte. Het is aan de eigenaar(s) om te bewijzen dat de woning of het gebouw niet leeg stond gedurende deze periode van twaalf opeenvolgende maanden. Na indiening van het beroep heeft IOK 90 dagen de tijd om een beslissing te nemen omtrent het ingediende beroep en de opname van het pand in het leegstandsregister.

Kan mijn pand geschrapt worden uit het leegstandsregister?

Bij IOK kan eveneens een schrapping uit het leegstandsregister aangevraagd worden indien je als eigenaar het bewijs levert dat het pand gedurende zes opeenvolgende maanden in gebruik is.

Moet ik een heffing betalen?

De gemeente vordert momenteel geen heffing op leegstaande panden. Dit betekent dat je niet wordt belast op het langdurig leeg laten staan van het onroerend goed. De gemeente, en per uitzondering het Vlaamse gewest, is echter in de mogelijkheid om de komende jaren alsnog een heffing in te voeren.

Wat zijn de alternatieven?

De gemeente wenst met een actief leegstandsbeleid zoveel mogelijk leegstaande panden opnieuw op de markt te brengen. Zo kan je als eigenaar van een leegstaand pand overwegen om dit te renoveren (hiervoor zijn diverse premies beschikbaar), te verkopen, te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor ...

Inventarisatie van leegstaande panden

Een personeelslid van IOK voert de nodige vaststellingen op het terrein uit. Tijdens dit plaatsbezoek worden er onder andere foto’s genomen van woningen en gebouwen die vermoedelijk leeg staan. Op basis van deze vaststellingen en een aantal administratieve gegevens wordt beoordeeld of het pand leeg staat of niet. De eigenaars van een leegstaand pand zullen per brief de administratieve akte ontvangen, met de reden tot opname van hun pand in het leegstandsregister.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je terecht bij IOK.