De Vlaamse huursubsidie

Wat

Als je een bescheiden inkomen hebt en je verhuist naar een nieuwe huurwoning, dan kun je mogelijk een huursubsidie krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs.

Je komt alleen in aanmerking als je verhuisd bent:

 • Je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.
 • Je verhuist van een slechte of onaangepaste woning naar een goede, aangepaste huurwoning op de private huurmarkt.
 • Je was dakloos en betrekt nu een huurwoning.

Verhuis je naar een sociale woning die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM), gemeente of OCMW, dan kom je niet in aanmerking voor de huursubsidie.

  Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Onderstaande voorwaarden gelden sinds 1 mei 2019.

  Inkomen

  Het totale inkomen van jouw huishouden van het recentste jaar waarop jouw aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:

  • € 25 317 voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • € 27 438 voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • € 37 974, te verhogen met € 2 123 per persoon ten laste, voor alle andere gevallen 

  De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

  • het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen
  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

  Er kan geen rekening gehouden worden met jouw actuele inkomen bij de controle of je voldoet aan het maximuminkomen.

  Eigendom

  Je mag geen woning in volledige eigendom of vruchtgebruik hebben. Een volledig of gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal wordt evenmin toegelaten.

  Hierop zijn wel enkele uitzonderingen:

  • de woning is maximaal twee maanden voor de aanvraagdatum onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en moest daardoor ontruimd worden
  • de woning ligt in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet toegelaten is.

  Woning die je verlaat

  De woning die je verlaat moet voldoen aan een van deze voorwaarden:

  • De woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en is bij besluit onbewoonbaar, ongeschikt of overbewoond (te klein voor het aantal bewoners) verklaard. Dat besluit moet afgeleverd zijn terwijl je jouw hoofdverblijfplaats had in de woning.
  • Het pand ligt in het Vlaamse Gewest en is niet hoofdzakelijk bestemd voor bewoning, bv. een garage of loods, en een controleur van Wonen-Vlaanderen heeft er een gezondheids- of veiligheidsrisico vastgesteld.
  • De woning ligt op een vergunde camping en was al sinds 2001 jouw hoofdverblijfplaats.
  • De woning is gesloopt.
  • Jij of een inwonend gezinslid is minstens 65 jaar of heeft een ernstige handicap, de woning ligt in het Vlaamse Gewest en is niet aangepast aan de fysieke toestand van de bewoner(s).

  Let op: Er gelden GEEN voorwaarden voor de woning die je verlaat:

  • als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor (SVK)
  • of als je van het OCMW een installatiepremie of verhoging van het leefloon hebt ontvangen voor een woning nadat je een tijd dak- of thuisloos bent geweest (bijvoorbeeld als erkende vluchteling).

  Nieuwe huurwoning

  • De nieuwe woning moet in het Vlaamse Gewest liggen
  • De woning mag geen gesubsidieerde sociale huurwoning zijn die je huurt van een sociale huisvestingsmaatschappij (shm), gemeente of OCMW (mag wel een woning van een sociaal verhuurkantoor zijn)
  • De woning mag geen ernstige gebreken, veiligheids- of gezondheidsrisico's vertonen. De woning moet voldoen aan de rookmeldersverplichting.
  • De woning moet aangepast zijn aan het aantal gezinsleden (geen overbewoning).
  • Als je of een inwonend gezinslid op de aanvraagdatum minstens 65 jaar is of een ernstige handicap heeft, moet de woning aangepast zijn aan deze fysieke toestand.

  De huur die je maandelijks betaalt mag niet hoger zijn dan de maximale huurprijs. Er is een onderscheid tussen zelfstandige woningen en kamers. Een zelfstandige woning beschikt over een eigen keuken, een eigen WC én een eigen badkamer.

  • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een zelfstandige woning mag niet hoger zijn dan € 611,93 
  • De maximale huurprijs (zonder bijkomende kosten) voor een kamer mag niet hoger zijn dan € 489,54 

  Daar mag je 20 % bijtellen per persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximale verhoging van 50 % (max. bereikt vanaf 3 personen).

  Opgelet: wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.

  Hieronder vind je een overzicht van de maximale huurprijs in de verschillende situaties:

  aantal personen ten laste0123 of meer
  zelfstandige woning€ 611,93€ 734,32€ 856,71€ 917,90
  kamer€ 489,54€ 587,45€ 685,36€ 734,31

   

   

   

  Inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij

  Als je de huursubsidie aanvraagt, moet je je verplicht inschrijven op de wachtlijst voor een sociale huurwoning, bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) die werkzaam is in de gemeente waar je woont. Je moet je inschrijven ten laatste 9 maanden na de aanvraag voor een huursubsidie.

  Uitzondering: je hoeft niet ingeschreven te zijn bij een SHM:

  • als je als huurder op de aanvraagdatum minstens 65 jaar oud of ernstig gehandicapt bent, en je verhuist van een woning die niet aangepast is aan uw fysieke mogelijkheden naar een woning die wel aangepast is
  • als je verhuist naar een assistentiewoning
  • als je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor.

  Alle voorwaarden voor de huursubsidie lees je op de website van Wonen-Vlaanderen.

   

  Inkomen

   

  Het totale inkomen van uw huishouden van het recentste jaar waarop uw aanslagbiljet betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:

  • 24.852 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
  • 26.934 euro voor een alleenstaande persoon met een handicap
  • 37.276 euro, te verhogen met 2.084 euro per persoon ten laste, voor alle andere gevallen.

  De volgende inkomsten worden samengeteld en geïndexeerd:

  • het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen
  • het leefloon
  • de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een handicap
  • de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

  Er kan geen rekening gehouden worden met uw actuele inkomen bij de controle of u voldoet aan het maximuminkomen.

   

  Procedure

  Je doet jouw aanvraag nadat je verhuisd bent. Je kunt de huursubsidie ten laatste 9 maanden na de aanvang van het huurcontract aanvragen.

  Als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor (SVK), kun je ook na 9 maanden nog een aanvraag indienen. Maar opgelet: als jouw huurcontract al minstens één jaar loopt op de aanvraagdatum, zal de huurprijs die vermeld staat in dit contract geïndexeerd worden. Het is deze geïndexeerde huurprijs die vergeleken zal worden met de maximale huurprijs.

  Vraag de huursubsidie aan met

  Als je op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent, voeg je bij jouw aanvraag best een medisch attest toe, ingevuld door uw huisarts.

  Je stuurt het ingevulde en ondertekende formulier met de gevraagde bewijsstukken naar het postadres vermeld op het aanvraagformulier.

  Binnen de maand na je aanvraag, krijg je bericht of jouw dossier volledig is. Als je nog bepaalde documenten moet bezorgen, dan zal Wonen-Vlaanderen die bij je opvragen.

  Zodra jouw dossier volledig is, ontvang je een beslissing binnen de 3 maanden. Als je het niet eens bent met de beslissing, dan kun je beroep aantekenen. Je moet dat aangetekend doen en binnen de twee maanden na het meedelen van de beslissing.

  De eerste uitbetaling gebeurt binnen de 4 maanden, na de goedkeuring van jouw dossier. Daarna wordt de huursubsidie maandelijks uitbetaald (aan het einde van de maand).

  Hoe lang krijg ik de subsidie?

  Jouw recht op de huursubsidie ontstaat op de startdatum van uw huurcontract, maar nooit meer dan 2 maanden vóór de aanvraagdatum. Hoewel je dus 9 maanden vanaf de startdatum van uw huurcontract hebt om een aanvraag in te dienen, wacht je daar best niet te lang mee. Als je bijvoorbeeld een huurcontract hebt dat start op 1 juni 2019, maar pas een aanvraag indient op 14 september 2019, dan ontstaat jouw recht op de huursubsidie op 14 juli 2019, niet op 1 juni 2019.

  Je ontvangt de huursubsidie maximaal 9 jaar en zolang je op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een SHM, werkzaam in de gemeente waar je woont.
  Uitzondering: personen ouder dan 65 jaar of met een handicap kunnen de huursubsidie krijgen voor onbepaalde duur en moeten niet ingeschreven zijn bij een SHM.

  De huursubsidie wordt stopgezet:

  • als je verhuist naar een sociale woning die je niet van een sociaal verhuurkantoor huurt
  • als je een huurpremie ontvangt. Je kunt nooit tegelijk een huursubsidie en een huurpremie krijgen.
  • als je niet langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat
  • als je een eigen woning koopt.

  De huursubsidie wordt opgeschort:

  • als je verhuist naar een woning met een te hoge huurprijs
  • als jouw woning ongeschikt, onbewoonbaar of overbewoond wordt verklaard of als je naar zo'n woning verhuist. De uitbetaling van de huursubsidie zal hervatten zodra jouw woning opnieuw voldoet aan de kwaliteitsnormen.

  Opgelet: als je verhuist naar een andere woning, moet je dat onmiddellijk melden aan Wonen-Vlaanderen:

  • Laat jouw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van je gemeente.
  • Meld jouw verhuis aan Wonen-Vlaanderen en aan jouw sociale huisvestingsmaatschappij.
  • Verhuis je naar een nieuwe huurwoning, bezorg dan een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen.
  • Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of je jouw recht op huursubsidie blijft behouden. Tijdens de periode van het onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie stopgezet.
  • Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zul je eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

  Jaarlijkse controle van inkomensvoorwaarde

  Wonen-Vlaanderen zal jaarlijks controleren of je nog steeds voldoet aan de inkomensvoorwaarde en zal de huursubsidie opschorten als je  na een inkomenscontrole niet langer voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

  Wonen-Vlaanderen voert de inkomenscontroles automatisch uit en brengt je op de hoogte van de beslissing tot herziening. Zolang je recht hebt op de huursubsidie, blijft de betaling verder verlopen. Als je niet voldoet en jouw huursubsidie dus opgeschort is, zal Wonen-Vlaanderen jaarlijks jouw inkomen blijven controleren. Zodra je terug voldoet aan de voorwaarde, zal de uitbetaling van jouw huursubsidie opnieuw worden opgestart.

  Bedrag

  De huursubsidie bestaat uit twee delen.

  Eénmalige installatiepremie

  Deze 'verhuispremie' bedraagt drie keer het bedrag van de maandelijkse huursubsidie.

  Uitzondering: je kunt geen extra installatiepremie meer krijgen:

  • als je als dakloze of thuisloze een installatiepremie van het OCMW hebt gekregen voor de ingebruikname van uw nieuwe woning
  • als je een woning huurt van een sociaal verhuurkantoor en je jouw aanvraag meer dan negen maanden na de startdatum van jouw huurcontract indient
  • als je ooit al een installatiepremie hebt ontvangen van Wonen-Vlaanderen.

  Huursubsidie

  De huursubsidie bedraagt 75 % van de maximale huurprijs (referentiehuurprijs) verminderd met 1/55 van jouw gezamenlijk jaarinkomen (eigen bijdrage).

  Huursubsidie = referentiehuurprijs - eigen bijdrage

  De huursubsidie bedraagt in Rijkevorsel maximaal:

  • € 151. Dat bedrag wordt verhoogt met € 25,17 per persoon ten laste tot en met de 4de persoon ten laste.

  Opgelet:

  • Wanneer de aanvrager zelf een erkende handicap heeft, wordt die ook meegeteld als persoon ten laste.
  • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuurprijs, zul je geen huursubsidie ontvangen:
   • Bv. een koppel zonder kinderen, met een inkomen van € 27 500 en een huurprijs van € 600 komt in aanmerking voor de huursubsidie, maar de eigen bijdrage (€ 500 = 1/55 van € 27 500) is hoger dan de referentiehuurprijs (€ 458,95 = 75 % van € 611,93).

  Het bedrag van de huursubsidie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de startdatum.

  De berekeningswijze van de huursubsidie vind je op de website wonenvlaanderen.be.

  Huursubsidie vóór 1 mei 2019

  De nieuwe berekeningswijze voor de huursubsidie is niet van toepassing voor aanvragen ingediend vóór 1 mei 2019. Voor die dossiers wordt de nieuwe berekeningswijze pas vanaf 1 mei 2020 toegepast. Vanaf dan vallen die dossiers ook onder de nieuwe voorwaarden van inkomen, eigendom, ... Wonen-Vlaanderen controleert dan zelf de actuele gezinstoestand en het gekende inkomen en brengt de huurders schriftelijk op de hoogte van het resultaat van die herberekening.

  In de oude dossiers bedraagt de maandelijkse huursubsidie 1/3 van de huurprijs van uw woning, tot een maximum van € 130,89. Daarbij komt nog € 21,82 per persoon ten laste.

  Let op: Er geldt nog een andere berekeningswijze voor wie een huursubsidie heeft aangevraagd vóór 1 mei 2014. Die dossiers blijven gewoon verder lopen onder het oude stelsel.

  Uitzonderingen

  Huurpremie

  Je kunt de huursubsidie niet combineren met de huurpremie (tegemoetkoming voor mensen die al minstens vier jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan):

  • Wie in aanmerking komt voor de huurpremie EN de huursubsidie, en beide tegemoetkomingen wil aanvragen, zal enkel de huurpremie krijgen.
  • Als je al een huurpremie krijgt, dan kun je geen huursubsidie aanvragen.
  • Als je al een huursubsidie krijgt en je vraagt een huurpremie aan, dan wordt de huursubsidie stopgezet zodra je de huurpremie ontvangt.

  Huurtoelage van OCMW

  Wonen-Vlaanderen houdt geen rekening met eventuele huurtoelagen van OCMW's. Het OCMW beslist zelf of de burger een huurtoelage mag krijgen als die al een huurpremie of huursubsidie van de Vlaamse overheid krijgt.

  Het is echter niet mogelijk dat iemand een installatiepremie krijgt van het OCMW en van Wonen-Vlaanderen (zie ook 'Bedrag').

  Regelgeving

  Besluit Vlaamse Regering 2 februari 2007: instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders.